Om oss

Vår kvalitetspolicy:

 • Vi ska leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.
 • Vi ska säkerställa att vi förstår kundens behov, samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden anpassa våra tjänsters innehåll och omfattning.
 • Vi ska ha ett dokumentationssystem som säkerställer att all relevant information om varje uppdrag är dokumenterad, granskad, versionsstyrd och tillgänglig för berörda medarbetare.
 • Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
 • Medarbetarna vidareutvecklar sig kontinuerligt inom företagets kompetensområden.
 • Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
 • Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande. Liksom av ett personligt och genuint bemötande av både kunder och våra anställda.
 • Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp. Vi säkerställer vår kvalitet främst genom avstämningar och mätningar med våra kunder och deras huvudmän, samt genom våra internkontroller.
 • Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
 • Vi följer gällande lagkrav, lokala föreskrifter och förordningar som minimikrav.

Miljöpolicy

MTC skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Välja miljöanpassade maskiner, utrustning och fordon, där så är möjligt.
 • Ta hand om och underhålla våra och kunders utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.